Meniu
Prekių krepšelis

Privatumo politika

www.PuoselekGrozi.lt

PRIVATUMO POLITIKA

I. SĄVOKOS

1. www.PuoselGrozi.lt  (toliau – Svetainė) Privatumo politikoje (toliau – Politika) naudojamos sąvokos:

1.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;

1.2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

1.3. Reglamentas –Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679.

1.4. Slapukas – nedidelis tekstinis failas, kurį Svetainė išsaugo lankytojo galiniame įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone) tam, kad naudotojo galinis įrenginys būtų atpažintas naudotojui pakartotinai apsilankius internetiniame puslapyje;

1.5. kitos sąvokos kaip jos apibrėžtos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose LR teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

II. INTERNETINIAME PUSLAPYJE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

2. Svetainėje www.puoselekgrozi.lt Jūsų asmens duomenis tvarko:

2.1. įrašant Svetainėje naudojamus slapukus į Jūsų galinį įrenginį, kurį naudodami apsilankote šiame puslapyje.

III. SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

3. Svetainėje naudojami slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį pirmą kartą apsilankius šiame puslapyje.

4. Slapukų pagalba tvarkomi šiuos Jūsų asmens duomenis:

4.1. Jūsų naudojamos naršyklės tipą;

4.2. Jūsų naršymo istoriją;

4.3. Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;

4.4. apsilankymų internetiniame puslapyje skaičių;

4.5. naršymo Svetainėje trukmę;

4.6. peržiūrėtas Svetainės sekcijas;

4.7. kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus Svetainėje.

5. Slapukus Svetainė naudoja siekdamas:

5.1. užtikrinti internetinio puslapio funkcionalumą;

5.2. tobulinti ir vystyti internetinį puslapį, kad jis atitiktų Jūsų naršymo poreikius;

5.3. diegti internetiniame puslapyje naujas funkcijas, kurios palengvintų naudojimąsi puslapiu, informacijos puslapyje paiešką, taip pat sudarytų galimybes internetiniu puslapiu naudotis platesniam naudotojų ratui;

5.4. užtikrinti parduodamos produkcijos ir teikiamų paslaugų plėtrą;

5.5. analizuoti naudotojų elgseną naršant Svetainėje;

5.6. susieti savo internetinį puslapį su administruojamomis socialinio tinklo paskyromis:

5.6.1. https://www.facebook.com/puoselėk-grozi/;

5.6.2. https://www.instagram.com/puoselek_grozi/.

5.7. gauti informaciją iš internetinių puslapių reitingavimo portalo [https://www.hey.lt] ir šios informacijos pagrindu fiksuoti lankytojų apsilankymų Svetainėje skaičių dienomis bei vesti statistiką;

5.8. naudotis internetinių puslapių reitingavimo portalo [https://www.hey.lt] skaitliuko rodmenimis;

5.9. sekti savo internetinio puslapio parodymus.

6. Svetainėje naudojami šių kategorijų slapukai:

6.1. griežtai privalomi slapukai, skirti užtikrinti internetinio puslapio funkcionavimą tam, kad galėtumėte naudotis visomis internetinio puslapio funkcijomis. Šie slapukai renka bendro pobūdžio informaciją apie lankytojų naudojimąsi internetiniu puslapiu;

6.2. analitiniai slapukai, leidžiantys atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojų apsilankymų skaičių, stebėti, kokiomis internetinio puslapio sekcijomis lankytojai naudojasi, taip pat renkantys kitą informaciją, susijusią su svetainės naudojimu. Šie slapukai suteikia informaciją, kuri panaudojama internetinio puslapio tobulinimui ir naujų funkcijų diegimui;

6.3. funkciniai slapukai, padedantys atpažinti ir įsiminti internetiniame puslapyje besilankiusius lankytojus, jų lankytas internetinio puslapio sekcijas, naudotas internetinio puslapio funkcijas, internetiniame puslapyje darytus pakeitimus ir kitus internetiniame puslapyje atliktus pasirinkimus. Pakartotinai lankantis Svetainėje,  ji bus suderintas pagal Jūsų anksčiau atliktus pasirinkimus, išskyrus atvejus, kai Jūs rankiniu būdu pašalinate Svetainės funkcinius slapukus iš savo interneto naršyklės arba šie slapukai automatiniu būdu yra pašalinami iš jūsų galinio įrenginio pasibaigus slapukų naudojimo laikotarpiui;

6.4. tiksliniai arba reklaminiai socialinių tinklų paskyrų, nurodytų šios Politikos 5.6 punkte, slapukai, skirti pasiūlyti Jūsų poreikius ir naršymo elgseną atitinkančius pasiūlymus šiose paskyrose apie teikiamas paslaugas.

7. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodomi Svetainės slapukų naudojimo laikotarpiai:

Slapuko pavadinimas

Naudojimo laikotarpis

Analitiniai slapukai

ganalytics

6 mėnesiai

_ga

2 metai

_gid

1 metai

user_agent

6 mėnesiai

ga_extra_params

24 valandos

Funkciniai slapukai

_gat

24 valandos

TawkConnectionTime

Duomenų nekaupia

PrestaShop-9f1cd4abad06678a1652de0f718f2b

1 mėnesis

_hjIncludedInSample

Duomenų nekaupia

_tawkuuid

6 mėnesiai


Tiksliniai arba reklaminiai slapukai

fr

3 mėnesiai

 

8. Slapukai Svetainėje yra naudojami Jūsų sutikimo pagrindu. Jums apsilankius Svetainėje iššokančiame lange galite sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į Jūsų galinį įrenginį. Jei nenorite duoti sutikimo dėl visų Svetainėje naudojamų slapukų įrašymo, galite eiti į slapukų valdymo parametrus, į kuriuos nuoroda pateikiama tame pačiame iššokančiame lange. Slapukų valdymo parametruose galite pažymėti, su kurių kategorijų slapukų įrašymu sutinkate. Griežtai privalomi slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį nepriklausomai nuo to, ar davėte sutikimą, kadangi be šių slapukų funkcionavimo negalėsite naudotis visomis Svetainės funkcijomis. Jei neduosite sutikimo dėl funkcinių slapukų įrašymo, pakartotinai lankantis Svetainėje, ji nebus suderinta pagal Jūsų poreikius ir anksčiau puslapyje atliktus pasirinkimus. Jei neduosite sutikimo dėl analitinių slapukų įrašymo, nagalėsime įvertinti, kokie internetinio puslapio patobulinimai ir kokios papildomos funkcijos yra reikalingos, siekiant pagerinti Jūsų naršymo šiame puslapyje kokybę. Jei neduosite sutikimo dėl tikslinių arba reklaminių slapukų įrašymo, Svetainė negalės Jums pateikti Jūsų poreikius ir naršymo elgseną atitinkančių pasiūlymų Puoselėk Grožį socialinio tinklo paskyrose.

IV. PASKYRŲ TVARKYMAS

9. Asmenims sukuriant asmenines paskyras internetiniame puslapyje www.PuoselekGrozi.lt yra tvarkomi šie asmens duomenys:

9.1. vardas;

9.2. pavardė;

9.3. gimimo data;

9.4. elektroninio pašto adresas.

10. Asmens duomenys yra tvarkomi siekiant palengvinti asmenų apsipirkimą Svetainėje, suteikti galimybę asmenims įsigyti prekių ir paslaugų palankiomis sąlygomis, pritaikyti akcijas ir nuolaidas, išlaikymti esamus pirkėjus bei pritraukti naujų pirkėjų bei išlaikyti su jais ilgalaikius santykius, gerinti Svetainės teikiamų paslaugų kokybę.

11. Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas), t. y. asmeniui užpildant paraišką dėl asmeninės paskyros sukūrimo ir duodant sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

12. Svetainės valdytojai, reikalaudama paraiškoje dėl asmeninės paskyros sukūrimo nurodyti gimimo datą, užtikrina, kad paskyros nesusikurtų jaunesni nei 14 (keturiolikos) metų amžiaus asmenys, išskyrus jei yra pateikiamas tokių asmenų tėvų sutikimas.

13. Asmens duomenys be asmenų sutikimo gali būti perduodami tik vykdant teisinę prievolę atskleisti atitinkamo asmens duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, VĮ „Registrų centras“, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms įstatymų nustatyta tvarka. Kitais atvejais pirkėjų duomenys gali būti perduodami tik gavus asmenų rašytinį sutikimą.

14. Svetainė asmens duomenis susitarimų dėl asmens duomenų tvarkymo pagrindu gali perduoti duomenų tvarkytojams.

15. Asmens duomenis tvarko veiklos vykdytojas. Prie konkrečių asmens duomenų prieigos neturi pašaliniai asmenys.

16. Asmens duomenys ištrinami asmeniui atšaukus sutikimą tvarkyti asmens duomenis, tačiau ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo asmens duomenų įgijimo dienos.

V. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

17. Svetainėje tvarkomi Jūsų asmens duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai perduoti Jūsų asmens duomenis kyla teisinė prievolė vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

VI. INTERNETINIO PUSLAPIO LANKYTOJŲ TEISĖS

18. Sutikdami su Svetainės slapukų įrašymu į Jūsų galinį įrenginį, Jūs įgyjate šias teises:

18.1. teisę susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis;

18.2. teisę reikalauti ištaisyti, papildyti ar ištrinti Jūsų tvarkomus asmens duomenis;

18.3. teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

18.4. teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Svetainėje, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui;

18.5. teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

19. Manydami, kad Svetainėje vykdomas Jūsų asmens duomenų tvarkymas neatitinka Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų LR įstatymų ir teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų ar kitaip pažeidžia Jūsų teises ir laisves, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją įstatymų nustatyta tvarka.